Behörigheter

Behörigheter kan skapas, redigeras och raderas enbart av en s.k. Superadmin. Uppgifter till behörigheten Superadmin medges enbart till företagets huvudkontaktperson (avtalssignerare, vd, eller motsvarande) som därefter får delge inloggningsuppgifterna till övrig personal i företaget som bör ha tillgång till styrning av behörigheter.

Vid beställning av Superadmin-behörighet skapas en Superadmin-användare i er TimeWave-domän som enbart bör användas för att styra behörigheterna, detta för att urskilja vanliga användarkonton i TimeWave från Superadmin-behörigheten. Inloggningsuppgifterna skickas via mail till den e-postadress som företagets huvudkontaktperson anger. I det dagliga arbetet loggar ni in med de vanliga inloggningsuppgifterna ni har till TimeWave och för styrning och redigering av behörigheter loggar ni in med inloggningsuppgifterna för Superadmin.

Skapa och redigera behörigheter

Behörigheter styrs från Mitt TimeWave » Inställningar » Behörigheter. Här kan nya behörigheter skapas samt befintliga behörigheter kan redigeras och raderas.

Basbehörigheterna Administratör, Anställd, Kundansvarig och Områdesansvarig kan redigeras men inte raderas.

Egna behörigheter kan skapas genom att klicka på ”Ny behörighet”, där behörigheten namnges samt basbehörigheten anges. Basbehörigheten anges som grund för behörigheten. Om en egenskaper behörig med basbehörighet ”Administratör” raderas så kommer alla anställda med denna behörighet istället få basbehörigheten ”Administratör”.

Klicka på redigeringspennan vid en behörighet för att utöka eller begränsa behörighetens tillgång till systemet. Här finns flikar för de olika delarna av systemet, där främst visning av sidorna styrs.

Under fliken ’Övergripande’ väljs vilken sida som visas när TimeWave öppnas, dvs Startsidan, vilka funktionssidor som under Mitt TimeWave visas för behörigheten samt vilka fält som kan väljas vid Direktsökning (pilen intill ’Mitt TimeWave’-huset). Observera att valen för Direktsökning är kopplade till sina respektive sidor i systemet, dvs sidorna Kund, Arbetsordrar, Fakturor, Anställda samt Ärenden. Ifall exempelvis sidan Kund begränsas från behörigheten men sökning på kundnummer tillåts vid Direktsökning kan en anställd med denna behörighet komma in på ett kundkort, förutsatt att denne känner till kundnumret. På denna sida väljs även ifall behörigheten ska kunna godkänna bokningar som Administratör eller som Anställd. Mer om detta finns under hjälpsidan på sidan Behörigheter (frågetecknet intill förstoringsglaset).

Under fliken ’Försäljning’ väljs förutom visning av de olika sidorna under Försäljning i huvudmenyn även vilka kolumner som visas i listan av arbetsordrar på sidan Arbetsordrar samt vilka fält och knappar som visas i en arbetsorder.

Den nästsista fliken ’Sökningar’ är avsedd för styrning av behörigheterna Kundansvarig och Områdesansvarig, dvs visning av kunder som en anställd utsetts som kundansvarig för samt visning av områden som kopplats till den anställde.

Under den sista fliken ’TW Mobile’ väljs vilka sidor som visas i mobilversionen av TimeWave samt vilka funktioner (skapa ny bokning/frånvarobokning, skapa avvikelse samt skapa ärende) behörigheten bör ha tillgång till.