Vad innebär dataportabilitet

Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll. Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att denna behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade.

Rätten till dataportabilitet rör enbart uppgifter den regisserade själv har lämnat, t.ex. personnummer, bankuppgifter, adress, e-post, uppgifter om boende m.m. Personuppgifter skapade utifrån dessa uppgifter omfattas inte av rätten till dataportabilitet.

Det är inte tillåtet att ta betalt för att tillhandahålla uppgifterna om det inte är uppenbart ogrundade eller orimliga eller återkommande.

Personuppgiftsansvarige måste försäkra sig om identiteten på den som begär ut personuppgifter.

Uppgifterna skall erhållas ”i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format”. I TimeWave medges export av lagrade personuppgifter i Excel-format.

Tillbaka till Vanliga frågor GDPR »