Löneunderlag (Lönerader) – löneunderlag

Skapa underlag för lön

Filtreringskriterier

För att kunna skapa löneunderlag måste bokningarna uppfylla den godkänd-nivå som är vald under fliken Anställd i Mitt TimeWave ( mitt timewave ) → Inställningar → Systemet. Denna funktion motsvarar hämtningen av bokningar till fakturarader på sidan ”Att fakturera”, dvs. enbart bokningar med den valda godkännandenivån släpps vidare till löneunderlaget. Är exempelvis godkännandenivå ”Admin godkänd” vald måste bokningarna vara godkända av en administratör ex. på sidan Tidrapportering för att kunna hämtas till Löneunderlag.

Skapa underlag för lön

Löneunderlag skapas på sidan Anställd → Löneunderlag (lönerader).

  • Klicka på ”Sök löneunderlag” ( Sokloneunderlag ) för att filtrera fram önskade bokningar exempelvis utifrån bokningarnas utförandedatum.
  • Systemet visar hur många lönerader som är redo att skapas.
  • Välj lönedatum, om t.ex. lönerader dagligen filtreras fram under mars månad men aktuella lönerader (utförd tid) skall ersättas med lön i april kan t.ex. lönedatum 25:e april sättas.
  • Klicka på ”Skapa lönerader” varpå lönerader skapas.

bild10
På sidan Anställd  Löneunderlag (Ny) skapas lönerader under ”Sök löneunderlag”

Visa, redigera och lägga till lönerader

Visning av lönerader

Observera att visningen på sidan Löneunderlag alltid initialt visar föregående månadens lönerader. Visningen kan ändras genom att via Normalsök (förstoringsglaset i övre högra hörnet) göra en sökning på annan datumperiod.

Informationen på sidan Löneunderlag som visas tar hänsyn till kopplat anställningsavtal med tillhörande löneparametrar. Huvudtiden visar arbetad tid inklusive OB-timmar (Obs! OB-typ ej specificerat).

För de anställda visas en summering av Närvaro, Frånvaro och OB-tid i timmar samt status för Mertid (tid över eller under en anställds anställningsgrad). För varje anställd kan man via expansionssymbolerna till höger expandera utlägg, lönerader och tidskoder

Klicka på ”Lönerader per tidkod” ( loneradpertidskod ) för att se den framsökta informationen indelat per tidkod, eller på ”Lönerader” ( lonerad ) för en mer detaljerad visning av löneinformation per bokning.

I exemplet nedan har anställd Viktor Hansson utfört en företagsstädning den 6/10 kl.15-20, med övertid kl.18-20. Den totala utförda tiden (5 timmar) visas under kolumnen ’Närvaro’ och OB-tiden (2 timmar) specificeras i nästa rad under kolumnen ’OB’.

bild12Lönerader för en anställd på sidan Anställd  Löneunderlag (Ny), fördelat per månad, tidkod och bokning

Om ett löneunderlag till ett externt lönesystem görs räknas OB-tillägget i lönesystemet utifrån underlaget från TimeWave. Mertidstimmar, dvs. timmar som en anställd arbetar utöver sin anställningsgrad, summeras per anställd på sidan Löneunderlag (Ny) men följer inte med i löneunderlaget till externt lönesystem.

Redigera lönerad

En enskild lönerad kan redigeras (Anställd, Tidkod, Datum, Tid, Kommentar samt OB) genom att klicka på redigeringspennan vid raden. Löneraden kan även raderas genom att klicka på det röda krysset vid raden.

Observera att redigering eller radering av en lönerad inte påverkar bokningen i schemat, utan ändringen påverkar enbart löneraden.

bild11

Klicka på expanderingssymbolerna för att se löneradsinformation indelat per tidkod eller per lönerad. Lönerader kan även redigeras eller raderas.

Lägga till lönerader

Nya lönerader kan skapas genom att klicka på ”Lägg till lönerad” ( laggtilllonerad ) i symbolmenyn. Detta påverkar inte bokningarna i Schemat.

bild13Symbolmenyn på sidan Anställd  Löneunderlag (Ny)

En ny lönerad kan alltså skapas direkt på sidan Löneunderlag (Ny) och finns då enbart på denna sida. En ny lönerad kan även skapas via Schemat, dvs. en ny bokning skapas via en Arbetsorder eller som en direktbokning via Schemat. Denna måste dock enligt ordinarie process godkännas och hämtas till sidan Löneunderlag (Ny).

Skapa lönejournal/löneunderlag

För att skapa en lönejournal bör en sökning av aktuella lönerader göras på sidan Anställd → Löneunderlag (Ny), exempelvis alla anställdas lönerader för septembermånad. Kryssa i de anställda som önskas inkluderas i journalen och klicka därefter på ”Exportera lönerad till excel” ( expexcel ) eller ”Exportera lönerad till pdf” ( exppdf ). En lönejournal har därmed skapats och sparats på sidan Anställd → Lönejournaler.

För att skapa ett löne- och ett schemaunderlag till valt lönehanteringssystem, kryssa i aktuella anställdas lönerader på sidan Anställd → Löneunderlag (Ny) och klicka därefter på ”Exportera lönerader till Hogia/PAXml” ( exphogia ). Ett löneunderlag samt ett schemaunderlag skapas, som sparas på sidan Filer. Ladda ner filerna och ladda därefter upp dessa i ert externa lönesystem.