Tjänster och fakturafall

De tjänster (artiklar, produkter) som läggs upp i TimeWave har en direkt koppling till utfallet på de fakturor som genereras. I tjänster anges om dessa är rut-tjänster, betalningsmodell i form av enhet (kr/styck, kr/timme m.m.) m.m. Tjänstens inställningar har sedan en direkt koppling till utfallet på faktura, varför det är viktigt att ställa in sina tjänster rätt.

Grunder för prissättning

  1. Enbart tjänster som har tjänstetypen ”Faktura och löneunderlag” och ”Faktura” tas med i faktureringen.
  2. Antal utförda timmar baseras på utförda bokningar.
  3. För tjänster som har enhet kr/timme beräknas priset utifrån det i arbetsorderraden angivna timpriset multiplicerat med antal fakturerade timmar (= utförda timmar, om antal timmar inte ändrats i fakturan).
  4. För tjänster med övrig enhet beräknas priset utifrån det i arbetsorderraden angivna priset och antalet. Ingen hänsyn tas till antal utförda timmar.
  5. Enbart tjänster som har tjänstetypen ”Faktura och löneunderlag” och ”Löneunderlag” redovisas på sidan Löneunderlag (under ”Anställd” i huvudmenyn). Här visas antal utförda timmar för varje anställd.
  6. Startavgifter, restid, material, produkter m.m. skapas som ”Material” i Mitt TimeWave » Verksamhet » Material. I arbetsordern kopplas material som en underrad till en arbetsorderrad och följer då med till fakturering. En underrad kan väljas vara synlig på fakturan antingen som ett förval (i Mitt TimeWave » Inställningar » Systemet » Arbetsorder) eller vid skapande av arbetsorderrad/ tillhörande underrad.

De tre oftast förekommande scenarierna

 Typfall fakturering TimeWave

Typfall 1 – Tjänst med timpris

Tjänsten är angiven med timpris, t.ex. städning à 500 kr/timme x 2 timmar = 1000 kr.

På fakturan kommer varje bokning att generera en fakturarad där priset multipliceras med antal utförda timmar. Om exempelvis två anställda är kopplade till ett tillfälle (uppdrag) skapas det då två fakturarader med samma datum (tillfälle) samt priset fördubblas då antalet timmar utförs av två anställda, t.ex. städning à 500 kr/timme x 2 timmar x 2 anställda = 2000 kr.

» Ställ in Tjänstetyp: Faktura och löneunderlag samt Enhet: Kr/tim

Typfall 2 – Tjänst med styckpris (= pris per tillfälle)

Tjänsten är angiven med styckpris, t.ex. städning à 1000 kr/tillfälle eller städning à 20 kr/kvm x 50 kvadratmeter = 1000 kr.

Ett fast pris för en tjänst anges vid varje tillfälle, t.ex. fönsterputsning eller trappstädning à 2000 kr. Ett obegränsat antal anställda och timmar kan bokas till denna tjänst, dvs. en gång kan tjänsten utföras av 1 anställd som jobbar 3 timmar, medan en annan gång är det 2 anställda som jobbar 2 timmar var. Detta påverkar inte priset för kunden, men de anställda får oavsett lön för utfört antal arbetstimmar.

På fakturan visas endast styckpriset per tillfälle, inte utförda timmar.

» Ställ in Tjänstetyp: Faktura och löneunderlag samt Enhet: Kr/styck

Typfall 3 – Tjänst med månadspris (= pris per faktura)

Tjänsten är angiven med pris per faktura, t.ex. städning à 1000 kr/månad ifall fakturering utförs en gång varje månad.

Ett fast pris per månad lämpar sig t.ex. för städning av större ytor som gallerior, kontor m.m. Oavsett hur många anställda och timmar som bokas till denna tjänst blir priset detsamma för kunden varje månad (=fakturatillfälle).

På fakturan visas månadskostnaden (t.ex. 10 000 kr) samt de datum som tjänsten utförts (uppdrag).

» Ställ in Tjänstetyp: Faktura och löneunderlag samt Enhet: Kr/mån

Exempel på hur tjänsteinställningar styr fakturautfall

Exempel: Två anställda har utfört tjänsten ”Hemstäd” hos en kund mellan kl. 10.00 och kl. 12.00 vid två tillfällen under en månad. Vid fakturering av aktuell månad kan fakturan se olika ut beroende av hur tjänsten ”Hemstäd” är definierad (i Mitt TimeWave->Inställningar–>Verksamhet->Tjänster).

Ex: kr/timme                                                              

Namn:   Hemstäd
Pris:       320 kr*
Enhet:    kr/timme
RUT:      Ja
* exkl. moms

Sammanlagt har det under februari utförts 8 timmar.

Ex: kr/styck (=kr/tillfälle)

Namn:   Hemstäd
Pris:       320 kr*
Enhet:    kr/styck
RUT:      Ja
* exkl. moms

Sammanlagt har det under februari utförts 2 tillfällen. (Kr/styck används även vid materialkostnad i betydelsen kr/antal)

Ex: kr/månad       (= kr/faktureringstillfälle)

Namn:   Hemstäd
Pris:       320 kr*
Enhet:    kr/månad
RUT:      Ja
* exkl. moms

 Sammanlagt har det under februari utförts 2 tillfällen.

 (v. 2.4.7)