Att fakturera

Att fakturera - TimeWave affärssystem

Fakturering sker på sidan ”Att fakturera” under sidan ”Fakturering” i huvudmenyn. Hit hämtas alla kunders uppdrag som är redo att faktureras, dvs. alla (t.o.m. igår) utförda uppdrag som det inte redan har skapats fakturarader av och som, beroende av systeminställningar, eventuellt har godkänts av anställd eller administratör.

Observera att skilda fakturor skapas för olika faktureringsadresser.

Hämta fakturaunderlag

Utförda uppdrag hämtas inte automatiskt till sidan ”Att fakturera”, utan detta görs manuellt utifrån sökönskemål. Genom att klicka på symbolen ”Sök fakturaunderIag” ( Sök fakturaunderlag ) erhålls sökfält för att kunna filtrera fram  uppdrag som ska faktureras, t.ex. uppdrag utförda under en viss tidsperiod eller till ett visst datum.

På sidan ”Att fakturera” kan det redan finnas en lista med skapade fakturaunderlag. För att filtrera och söka bland dessa, klicka på Avancerad sökning till höger i huvudmenyn ( Avancerad sök ), välj önskade sökkriterier och klicka på Sök.

För att kunna skapa fakturarader av uppdrag utförda t.o.m. idag måste denna inställning vara vald i Mitt TimeWave  → Inställningar → Systemet → Fakturering → Klicka i rutan ”Fakturera från idag”.

Notera – för att dagens bokningar skall kunna faktueras måste nivå för fakturering i systeminställningarna vara satt till minst ”Anställd godkänd”.

Fakturaunderlag

För att se fakturaraderna innan en faktura skapas, klicka på redigeringssymbolen ( redigerafaktura ) vid det aktuella fakturaunderlaget. Fakturaraderna visas på en förhandsfaktura med utförda timmar och totalkostnad redovisade. Ser fakturaunderlaget bra ut kan fakturan skapas genom att klicka på ”Tillbaka till listan”, markera raden och klicka på ”Skapa fakturor” .

Fakturaunderlag som inte innehåller några fakturarader skapas inte utan stannar kvar på sidan ”Att fakturera” tills underlaget raderas eller fylls på med fakturarader.

Ladda om fakturainformation

När ett fakturaunderlag skapas hämtar den aktuell information från kundkort (kunden) samt systeminställningar. Om man t.ex. ändrar fakturaadressen på kundkortet efter det att man skapat ett fakturaunderlag påverkar detta inte fakturaunderlaget.

Har man dock gjort en ändring av t.ex. adress, så kan man uppdatera fakturaunderlaget genom att ladda om fakturaunderlaget. Då hämtas den uppdaterade informationen.

ladda om fakturaLadda om faktura.

Redigera fakturaunderlag

För att ändra i ett fakturaunderlag, klicka på redigeringssymbolen vid det aktuella fakturaunderlaget och klicka på ”Redigera” uppe till vänster. Det går nu att redigera fakturaraderna genom att föra muspekaren över en fakturarad och välja mellan följande alternativ:

Redigera fakturarad
”Redigera fakturarad” – redigera fakturaradens datum, pris, antal eller lägg till en  rabatt eller beskrivning

Flytta upp fakturarad
Flytta upp/ner fakturarad” – flytta på fakturaraden uppåt/neråt i fakturan

Lägg tillbaka fakturarad
”Lägg tillbaka fakturarad i fakturakön” 
– lägg tillbaka en fakturarad i fakturakön för senare fakturering (s.k. flytande fakturarad), läs mera nedan

Ta bort fakturarad
”Ta bort fakturarad” – radera fakturaraden (OBS! går ej att ångra)

Det går även att lägga till nya fakturarader i fakturaunderlaget genom att klicka på symbolen ”Lägg till fakturarad” högst upp på sidan. Skattereduktionen kan redigeras genom att klicka på symbolen ”Ändra skattereduktion” ( redigera rut ) i summeringsrutan längst ner till höger i fakturaunderlaget. När redigeringen är klar, klicka på ”Förhandsgranska” högst upp på sidan för att se hur fakturan kommer att se ut.

Skapa fakturor

På sidan ”Att fakturera”: Markera en eller flera fakturaunderlag via kryssrutorna till vänster i listan och klicka därefter på symbolen ”Skapa fakturor” ( Skapa fakturor ) i symbolmenyn. I popuprutan som framträder finns det möjlighet att välja fakturadatum, förfallodatum (observera att ändring av förfallodatum påverkar betalningsvillkoren) och betalsätt. Fakturorna skapas och går därefter inte att redigeras/ångras.

Fakturaunderlag på kunder med felaktigt personnummer eller som saknar personnummer rödmarkeras på sidan ”Att fakturera” men fakturor kan trots det skapas. Fakturaunderlag som innehåller både RUT- och ROT-tjänster i samma faktura rödmarkeras men däremot kan fakturor inte skapas av dessa underlag. Skapa flytande fakturarader (se nedan) av RUT- eller ROT-tjänsterna för att kunna gå vidare i faktureringsprocessen.

På fakturaunderlaget: Enstaka fakturor kan även skapas i redigeringsläget genom att klicka på symbolen ”Skapa faktura”  högst upp på sidan.

Radera fakturaunderlag

Markera fakturaunderlag genom att klicka i kryssrutan längst till vänster om önskad fakturaunderlagsrad och klicka därefter på symbolen ”Ta bort faktura” ( Ta bort fakturarad ) i symbolmenyn. Observera att raderade fakturaunderlag inte går att hämta igen och de tillhörande bokningarna går inte att läggas in i en ny faktura. I detta fall bör en ny direktfaktura skapas (se beskrivning ovan).

Flytande fakturarader

Det går att spara fakturarader för att fakturera kunden vid ett senare tillfälle. Klicka på redigeringssymbolen (  Redigera fakturaunderlag ) vid det aktuella fakturaunderlaget och klicka på ”Redigera” högst upp på sidan. För muspekaren över fakturaraden som önskas sparas till senare faktureringstillfälle. Klicka på symbolen ”Lägg tillbaka i fakturakön” ( pausknapp ) i symbolmenyn som framträder. Fakturaraden flyttas högst upp ”utanför” fakturan (syns inte på fakturan när den skapas) och sparas som s.k. ”flytande fakturarad” under symbolen ”Flytande fakturarader”  på sidan ”Att fakturera”.

För att skapa en ny faktura av en kunds flytande fakturarader, klicka på symbolen ”Flytande fakturarader” ( Flytande fakturarad ), klicka i kryssrutan vid önskad kund i den framträdande popuprutan och klicka på ”Skapa direktfaktura med vald kund”. Finns det redan ett fakturaunderlag för kunden på sidan ”Att fakturera” väljs ”Till faktura” i popuprutan för att sedan i fakturaunderlaget flytta de önskade flytande fakturarader, som står högst upp på sidan, till fakturan med hjälp av symbolen ”Lägg in fakturarad i fakturan nedan”.

Ännu inte TimeWave-kund? Läs mer om att fakturera »

(v. 2.4.7)