Löneavdrag

Vid vissa tillfällen kan det vara nödvändigt att göra löneavdrag, t.ex. om anställd tidigare fått för mycket lön som sedan behöver justeras i efterhand. I TimeWave finns möjlighet att utifrån en befintlig löneavdrag skapa en ny lönerad för löneavdrag. Om löneavdraget omfattar tid som omfattas av OB-tillägg så hanteras detta automatiskt. Löneavdrag kan hanteras via samtliga lönefiler.

Skapa löneavdrag

Löneavdrag skapas på sidan ”Löneunderlag (lönerader)” med en befintlig lönerad som utgångspunkt. På löneraderna finns en iknapp för ”Skapa löneavdrag” ( TimeWave affärssystem - löneavdrag ).

TimeWave affärssyste - skapa löneavdrag

Vid klick på ”Skapa löneavdrag” öppnas en pop-up som hämtar information från den lönerad användaren har utgått ifrån. Informationen som hämtats från den ursprungliga kan redigeras. Den tid som anges i pop-up för löneavdrag kan inte överstiga den ursprungliga löneradens tidsomfång.

TimeWave affärssystem - löneavdrag
Pop-up vid ”Skapa löneavdrag”. I ovan fall kommer tre timmar att läggas in som grund för löneavdrag. Lönedatum läggs med dagens datum som standard men kan ändras till valfritt datum. Under fältet ”Kommentar” kan notering om avdraget göras. Kommentar visas vid avdragsraden/löneraden.

Om avdrag görs på lönerad sätts löneraden som redigerad och kan inte redigeras på nytt.

Avdragsrader lägger sig tillsammans med övriga lönerader på sidan med en rosa markering för synlighet. Gäller även för OB-avdrag och utläggsavdrag (se nedan).

Avdrag OB-tillägg

Om den befintliga löneraden innehåller OB-tillägg så genereras automatiskt avdragsrad för OB om tiden för omfattar OB-tid.

Exempel: Lönerad tid 15.00 – 21.00 med OB-tillägg för tiden 19.00-21.00

Avdragslönerad skapas för kl. 15.00-18.00 = Inget avdrag för OB.
Avdragslönerad skapas för kl. 18.00-21.00 = OB -2h
Avdragslönerad skapas för kl. 20.00-21.00 = OB -1h

Om avdrag görs på lönerad som ej påverkar tillhörande OB-rad resulterar detta ändå i att raden sätts som redigerad och ett nytt/separat avdrag kan inte göras för OB.

TimeWave affärssystem - löneavdrag med ob
Löneavdrag skapat för för Kampanjstäd. Då den ursprungliga löneraden omfattade 2 timmars OB-tillägg skapas även automatiskt en avdragsrad för OB-tillägg på minus 2 timmar.

OB-avdragsrad visas i OB-journal (Särskiljs med röd markering) och PAXml-fil.


Utlägg

På samma vis som man kan göra avdrag på lönerad kan man även göra avdrag på utläggsrad. Utläggsavdrag anges i antal och antalet kan underliga (men ej överstiga) den ursprungliga utläggsradens antal

Notera: Utlägg och avdragsrader återfinns i lönejournal men följer enbart med i exportfil för Hogia240001-filer. 


Sidan Resultat och Provision

Avdragsrader för lön och utlägg hämtas som vanliga löne- och utläggsrader till sidan Resultat och påverkar därmed presenterat TB. Avdragsrader indikeras genom rödmarkering

Löneavdragsrader visas på samma sätt som original-löneraden men med rödmarkeringar av vissa fält (bl.a. utförandedatum, lön- och utläggsdatum, tjänst).

Avdragsrader ger även underlag för provisionsrader på sidan Provision. Notera att om original-löneraden och löneavdraget hamnar i olika filtreringar slår golvet in på original-löneraden men inte på löneavdragsraden.