OB-tillägg och mertid

I TimeWave återfinns möjlighet att erhålla OB-tillägg samt mertid för vald löneperiod.

Med OB-tillägg avses kompensation i lön till anställda som arbetat på obekväm arbetstid. Med Mertid avses den tid (timmar) den anställde överskridit (eller underskridit) det antal timmar den anställde skulle arbeta utifrån sin sysselsättningsgrad.

OB-tillägg och Mertid kan erhållas på lönesidan ”Löneunderlag (Lönerader)”. Arbetar ni ännu inte med lön under ”Löneunderlag (Lönerader) kan ni läsa mer här »

En summering av total OB-tid visas direkt för varje anställd samt även aktuell mertid.

TimeWave affärssystem - lönerader
Lönerader med indikation på OB och Mertid.

Vid export av OB-journal erhålls summering per OB-typ och anställd för vald period.

TimeWave affärssystem  - ob-journal
OB-journal med summera OB per OB-tillägg.

Vid löneexport i formatet PAXml bifogas OB och mertid i filen för till mottagande lönesystem. Vid löneexport till Hogia bifogas ej OB-tillägg och mertid utan detta beräknas av mottagande lönesystem.

Hantera OB-tillägg

Man kan lägga upp valfritt antal olika OB-tillägg. Skapade OB-tillägg kopplas därefter till Anställningsvtal. Anställda erhåller sedan OB-tillägg utifrån hur OB-tillägg är kopplade till de anställdas respektive anställningsavtal.

A. Skapa OB-tillägg

OB skapas under Mitt TimeWave ( mitt timewave ) → Verksamhet Anställd → OB-tillägg.

Man kan skapa fritt antal OB. T.ex. kan man skapa OB-tillägg för vardagskvällar, OB-tillägg för dagtid lördag, söndag samt helgdag (Röd dag) och OB-tillägg för kvällstid lördag, söndag samt helgdag.

Vid en Röd dag på 100% överrider OB-tillägget för Röd dag övriga OB-tillägg. T.ex. ett OB-tillägg för en Röd dag som infaller på en onsdag överrider ett kvälls-OB för vardagar.

(Vid Röda dagar på mindre än 100% räknas dessa som vanliga dagar och därmed ges ordinarie OB-tillägg. Storhelger såsom t.ex. julhelger, då OB-tillägget är större än vid vanliga röda dagar, kan i nuläget inte justeras i TimeWave.)

TimeWave Affärssystem - OB-tillägg

OB-tillägg gällande vardagar mellan kl. 18:00 – 24:00 med ett fast tillägg på 28 kr/timme.

B. Skapa Anställningsavtal

För att OB-tillägg skall kunna genereras måste OB-tilläggen kopplas till Anställningsavtal.

Ett anställningsavtal är en uppsättning regler rörande anställning som anger t.ex. aktuellt avtals lönenivå, sysselsättningsgrader och OB-tillägg.

Anställningsavtal skapas under Mitt TimeWave ( mitt timewave ) → Verksamhet Anställd → Anställningsavtal.

Vid skapande av ett nytt avtal anges bl.a. namn på avtalet, anställningstyp, anställningsgrad, timlön samt olika timlönstillägg (t.ex. för branschvana).

Till anställningsavtal kopplas sedan OB-tillägg och anställningsavtal med tillhörande OB-tillägg kopplas därefter till anställda.

TimeWave affärssystem - anställningsavtal
Anställningsavtal för timanställda.

C. Koppla OB-tillägg till anställningsavtal

När OB-tillägg är skapade kan sedan dessa kopplas till anställningsavtal. OB-tillägg kopplas till anställningsavtal genom att klicka på det gröna plustecknet ( laggtilllonerad ) till höger på avtalsraden.

TimeWave affärssystem - koppla OB-tillägg
Anställningsavtal ”Bas-avtal – tim” med kopplade OB-tillägg OB1 och OB2.

 D. Koppla Anställningsavtal till anställd

I Anställdkort under”Lön & anställning” finns avtalshanteringen på anställdnivå. Under ”Löneinformation” väljs vilket grundavtal en anställd har. En redigering i avtalet påverkar hela nuvarande månaden.

nyasexan
Anställd kopplad till anställningsavtal ”Fastighet branschvana2”.

Under ”Övriga avtal” kan kompletterande avtal kopplas till anställd, exempelvis avtal med lägre anställningsgrad under sommarmånaderna.

I de kompletterande avtalen anges den tidsperiod då avtalet är giltigt. Under denna tidsperiod kommer det kompletterande avtalet att överrida anställdes grundavtal.

När det kompletterande avtalet löper ut träder grundavtalet i kraft igen om inte ett nytt kompletterande avtal finns upplagt för att lösa av det föregående. Ifall flera kompletterande avtal skapas med samma eller överlappande tidsperiod kommer avtalen bli rödmarkerade.

Ändra flera anställdas avtal samtidigt

Flera anställdas avtal kan ändras samtidigt genom att på sidan Anställd filtrera fram önskade anställda (t.ex. på Anställningsgrad, Grundavtal, Lön eller Anställningstid), markera relevanta anställda genom att kryssa i kryssrutan längst till vänster vid anställda och därefter klicka på ”Ändra avtal” eller ”Nytt avtal” i knappmenyn ovanför listan. Vid ”Ändra avtal” öppnas en popup-ruta med redigerbara uppgifter för avtalet. Fält som lämnas tomma kommer inte att ändras. Vid ”Nytt avtal” öppnas en popup-ruta med val av grundavtal, datum för avtalsgiltighet samt möjlighet att ange avtalsnamn.

På sidan Anställd kan även en personalfil skapas, som laddas upp i det externa lönesystemet (Gäller Hogia samt samtliga PAXml-baserade lönesystem).