Resultat

Sidan Resultat medger analyser av TB (täckningsbidrag). Sidan Resultat hämtar intäkter från fakturarader och kostnader från lönerader och Resultat sorterar era kunder (särskilt intressant för företagskunder) efter:

– TB/timme (förval)
– TB i %
– försäljning
– timmar

Gruppering kan även göras efter tjänst (-kategori), se inställningar/gruppering.

Underlaget utgår från försäljning från fakturarader och kostnader från lönerader

Då lönekostnader hämtas från lönerader krävs för TB att man filtrerar fram lönerader via sidan Löneunderlag (Ny).

Resultatet tar hänsyn till påslag på material (ett fast angivet schablonpåslag) samt faktiska påslag för utlägg.

För mer information om hur TB beräknas klicka på Hjälptext längst till höger i menyn överst på sidan.  

Sidan Resultat ger även goda möjligheter att via de utökade sökfälten analysera försäljning och TB per kund, arbetsorder, ao-grupp, konto, anställd samt att summera utförda timmar för vald period utifrån Debiterbar tid och Ej debiterbar tid.

Lönedatum styr vilken period som belastas av timkostnaden.

Resultat_lista
Exempel från sidan Resultat. Sidan är förinställd på att sortera listan efter TB/timme, med högst TB/Timme överst. För att sortera på annat värde, t.ex. TB i procent, klickar man på aktuell kolumnrubrik.

Hur data hämtas

Underlaget till sidan Resultat består av:

TB underlag TB Kommentar
Faktura (faktura & lön) Pris total, ex moms Alltid positiv (om inte krediterad). Matchande lönerad innehåller kostnad och timmar.
Skapas på sidan Att Fakturera
Lön (faktura & lön) -Timkostnad x Timmar Timkostnad består av den anställdes timlön + lönebikostnad.
Skapas på sidan Löneunderlag (NY)
Faktura (tjänst) Pris total, ex moms Alltid positiv (om inte krediterad).
Skapas på sidan Att Fakturera
Lön (tjänst ej faktura) -Timkostnad x Timmar Alltid negativ. Timkostnad består av den anställdes timlön + lönebikostnad.
Skapas på sidan Löneunderlag (NY)
Faktura (mtrl) Vinstmarginal x Pris total, ex moms Vinstmarginal läggs in under Systeminställningar/Resultat.
Skapas på sidan Att Fakturera
Faktura (utlägg antsälld) Påslag/(100%+Påslag) x Pris total, ex moms Påslag är det eventuella tillägget som faktureras mot kund och som är inlagd på utläggsraden.
(Eftersom vi får ut TB via påslag i fakturaraden hämtas inte utläggsrader som har ”Till faktura-ja”)
Skapas på sidan Att Fakturera
Lön (utlägg ej faktura) -Pris total, ex moms Alltid negativ. Pris är den kostnad som är inlagd på utläggsraden.
Skapas på sidan Löneunderlag (NY)
Faktura (utlägg område) Påslag/(100%+Påslag) x Pris total, ex moms Påslag är det eventuella tillägget som faktureras mot kund och som är inlagd på utläggsraden.
(Eftersom vi får ut TB via påslag i fakturaraden hämtas inte utläggsrader som har ”Till faktura-ja”)
Skapas på sidan Att Fakturera
Utlägg (område ej faktura) -Pris total, ex moms Alltid negativ. Pris är den kostnad som är inlagd på utläggsraden.
Skapas på sidan Utlägg – Område
Ni bestämmer vilken period som ska styra vad gäller fakturadatumutförandedatum, fullbetalddatum samt lönedatum. Vi rekommenderar att ni använder er av möjligheten att hämta lönerader av typen Faktura & lön baserat på fakturadatum (eller fullbetaldatum) genom att klicka i följande:
Resultat_bockruta


De lönerader som inte är av typen faktura & lön kommer automatiskt hämtas på lönedatum.

Vilka perioder som skall jämföras och vilka datumintervall som är relevanta beror på  er affärsprocess samt vad det är ni vill analysera.


Exempel:

Företaget Städ AB fakturerar allt som utförs under en kalendermånad den sista samma månad. Lön utbetalas retroaktivt den 25:e månaden efter.

Utfört arbete från den 1:a till sista mars faktureras den 31 mars. Utförd tid betalas dock ut som lön den 25:e april.

En relevant jämförelse blir då att jämföra fakturadatum 1:a till 31:a mars och hämta lönerader av typen faktura & lön från tillhörande fakturadatum genom att klicka i ”För lönerader av typen faktura & lön, hämta datum från fakturarad” . För övriga lönerader väljer ni lönedatum 1a till 30 april om ni har som rutin att sätta lönedatum 25:e april. Om ni istället har som rutin att sätta lönedatum,vid skapande av lönerader, till den 31a mars bör ni välja lönedatum 1a till 31a mars.

Avancerade sökfält – inställningar

Via Inställningar nederst i sökfälten till höger väljs vilka datakällor som skall ligga till grund för beräkningen. Väljs här t.ex. enbart ”Tjänst” så tas inte Material eller Utlägg med beräkning.

Här kan man även välja gruppering. Genom att t.ex. välja grupperingen ”Kategori – tjänst” så grupperas försäljningen per tjänst, istället för per kund vilket gör det enkelt att analysera fördelningen av försäljning mellan tjänster samt TB per tjänst.

TB_sort_tjanst
Exempel på sökning med gruppering på ”Kategori – tjänst” med sortering på fallande värden i kolumnen ”Försäljning”. 

Avancerade sökfält – utökad sökning

Via Utökad sökning nederst i sökfälten till höger kan ytterligare urval göras. Här kan man t.ex. välja att enbart se erhålla data baserat på tjänstekategori, tjänst, arbetsordergrupp eller kund. Man kan här även välja att enbart se data baserat på Debiterbar tid och Ej debiterbar tid, t.ex. för att snabbt kunna ser hur många timmar under en viss period som genererat intäkter (Debiterbara) eller inte (Ej debiterbara). Notera att debiterbar tid inte nödvändigtvis är detsamma som en tjänst av typen ”Faktura” eller ”Faktura och Lön” utan även kan utgöras av tjänster av typen ”Löneunderlag” allt beroende på tjänsternas inställningar.

Systeminställningar

Under Mitt TimeWave ( mitt timewave ) → Inställningar → Systemet → fliken ”Resultat” görs grundinställningar för sidan.

”Välj förval på resultatsidan”

Här väljer ni vilka förvalda datumperioder (inget förval, föregående månad, innevarande månad) som skall vara inställda vid sökningar på sidan. Dessa förval kan ändras vid sökningar på sidan.

”Data från”
Ni väljer även här varifrån data (underlag) skall hämtas som förval.

Material

Här kan ni lägga in ett schablonvärde för ev. marginal på material som ni fakturerar kund. Dvs om ni i genomsnitt fakturera kund material med ett påslag på 25% av inköpskostnad kan ni här då ange att 20% av materialet skall påverka TB positivt.

Provision

I TimeWave kan underlag för provision skapas baserat på TB. För att generera provisionsrader markeras önskat urval på sidan Resultat och därefter väljs funktionen Skapa provision. Läs mer om provision här »

Skapa provision